Przejdź do głównej zawartości

Już jest: Wyprzedaż świąteczna. Do 33% zniżki. Kup teraz

Regulamin udziału w programach prezentowych na SteelSeries GG

Poniższy regulamin dotyczy programu prezentowego SteelSeries związanego z grami i oprogramowaniem oferowanym użytkownikom SteelSeries GG. Prezenty oferowane są przez SteelSeries wraz z różnymi Sponsorami.

Pobierając sponsorowane oprogramowanie/grę, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Prezenty są dostępne tak długo, jak długo dostępne są kody i nie ma gwarancji, że kod będzie dostępny.

I. Kryteria uczestnictwa

a. W programie prezentowym może wziąć udział każdy, kto w momencie zgłoszenia ma ukończone co najmniej 18 lat. Pracownicy, osoby funkcyjne, dyrektorzy i agenci sponsora, jego podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, agencji reklamowych, promocyjnych i realizacyjnych, a także ich najbliższe rodziny i osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym nie są uprawnieni do udziału.

II. Jak wziąć udział w programie prezentowym

a. Uczestnicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w promocji, w tym podać prawidłowy adres e-mail, wykonać wszelkie wymagane zadania (o ile takie istnieją) oraz zaakceptować niniejszy regulamin.

III. Kod prezentu

a. Jednej osobie przysługuje tylko jeden kod cyfrowy. Oprogramowanie lub gra oferowana jako prezent będzie określona w promocji. Nie wolno zastępować ani przekazywać kodu prezentu, chyba że według wyłącznego uznania sponsora. Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wobec SteelSeries lub Sponsora w przypadku, gdy oferowany mu kod, oprogramowanie lub gra nie będzie działać lub w jakikolwiek inny sposób zawiedzie jego oczekiwania.

IV. Wybór

a. Nie dokonuje się wyboru, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone. Uczestnik otrzyma kod, o ile w momencie zgłoszenia będą dostępne kody.

V. Zwolnienie i zrzeczenie się

a. Przystępując do udziału w programie prezentowym, uczestnicy zgadzają się zwolnić i zabezpieczyć Sponsorów i SteelSeries, ich filie, podmioty zależne, agencje reklamowe, promocyjne i realizacyjne, a także ich osoby funkcyjne, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelką odpowiedzialnością, obrażeniami, stratami lub szkodami wszelkiego rodzaju wynikającymi z programu prezentowego lub z nim związanymi, a także z akceptacji, wykorzystania lub niewłaściwego użycia jakiegokolwiek kodu/prezentu.

VI. Polityka prywatności

a. Wszelkie dane osobowe zebrane podczas programu prezentowego będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności SteelSeries lub Sponsora. W przypadku SteelSeries można ją znaleźć w naszej polityce prywatności. Przystępując do udziału w programie prezentowym, uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności SteelSeries lub Sponsora.

VII. Prawo właściwe

a. Program prezentowy oraz niniejszy regulamin podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych.

VIII. Rozstrzyganie sporów

a. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem, w tym jego ważność, interpretacja, wykonanie lub naruszenie, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu administrowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z jego Zasadami arbitrażu konsumenckiego. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca, a wyrok w jej sprawie może zostać wydany przez dowolny sąd właściwy. Strony uzgadniają, że arbitraż będzie prowadzony indywidualnie, a nie w formie powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentacyjnego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane w sądzie zamiast w arbitrażu, strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Niniejsza klauzula nie uniemożliwia żadnej ze stron ubiegania się o tymczasowe środki zaradcze wspomagające arbitraż w sądzie właściwym.

IX. Ogólne

a. Niniejszy regulamin stanowi całość porozumienia między SteelSeries, Sponsorem i Uczestnikami w odniesieniu do prezentu i zastępuje wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między stronami. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Zaniechanie przez SteelSeries egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu nie będzie oznaczało odstąpienia od tego prawa lub postanowienia.